algemene voorwaarden

Het onderwijscongres is een initiatief van marktonderzoeksbureau Markteffect.

Artikel 1 - Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer: De (rechts)persoon die een overeenkomst met organisator aangaat door inschrijving voor door organisator georganiseerde evenementen.
2. Organisator: Markteffect B.V.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn door organisator opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende evenementen die door organisator worden georganiseerd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisator, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst en bijbehorende betalingsverplichting komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich als bezoeker van een door organisator te organiseren evenement aanmeldt. De organisator zal de deelnemer een bevestiging van deelname doen toekomen, die is gebaseerd op de ten tijde daarvan door deelnemer aan organisator verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Nadat het / de door organisator georganiseerde evenement(en) waarvoor deelnemer zich aangemeld heeft / hebben plaatsgehad, wordt de overeenkomst geacht te eindigen.

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling van informatie door de deelnemer
1. De deelnemer is gehouden alle gegevens, welke organisator overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan te leveren.
2. Informatie die door de deelnemer gedeeld wordt met de organisator of onder verantwoordelijk van de organisator handelende derden, zal met strikte vertrouwelijkheid worden behandeld.
3. Organisator maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser van websitebezoekers op de harde schijf van hun computer wordt opgeslagen. Organisator gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van websitebezoekers te onthouden. Deze cookies kunnen beheerd worden (toestaan, blokkeren of verwijderen) via de browser van de websitebezoeker. Zie voor uitleg het artikel cookies beheren en verwijderen.
4. Deelnemer geeft bij de totstandkoming van de overeenkomst toestemming aan organisator om eventuele beeld- en geluidsopnamen te maken waarop deelnemer te zien / te horen is en deze te publiceren op de website(s), social media kanalen en promotiemateriaal van organisator, alsmede alle andere gedrukte en digitale uitingen van organisator.
5. Alle deelnemers worden via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom van het evenement en zullen op dit e-mailadres uiterlijk 2 weken voor aanvang het ticket ontvangen.

Artikel 5 - Betaling
1. Betaling door deelnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door organisator aan te wijzen bankrekening.
2. Indien deelnemer niet binnen de onder 5.1 genoemde termijn heeft betaald, is organisator gerechtigd, nadat hij deelnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van organisator, vanaf de vervaldag deelnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die organisator maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer. 

Artikel 6 - Annulering
1. Deelnemer en organisator kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend aan de wederpartij te worden meegedeeld via;
     Het Onderwijscongres 2019
     Markteffect B.V.
     Begijnenhof 4-6
     5611 EL Eindhoven

Als datum van annulering geldt de datum waarop de aangetekende brief met annulering in het bezit is van de organisatie.
3. Het is deelnemer toegestaan de overeenkomst te doen overgaan op een andere (rechts)persoon, zonder dat organisator daarvoor bij deelnemer meerkosten in rekening zal brengen.
4. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van organisator, heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen van door hem / haar aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst.
5. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van deelnemer, zal organisator door deelnemer aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst restitueren binnen 30 dagen. Het restitutiebedrag zal met 50 euro administratiekosten worden verminderd wanneer deelnemer meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement waarvoor hij / zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering.
6. Wanneer deelnemer minder dan 30 dagen voor aanvang van het evenement waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld aan organisator kennis geeft van annulering, dan is deelnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan organisator.
7. Organisator behoudt zich het recht voor om sprekers of delen van het programma van het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven te wijzigen, voorzover deze wijzigingen redelijk en billijk geacht kunnen worden.
8. In geval van een wijziging, zoals genoemd in artikel 7.7 van deze algemene voorwaarden, kan deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van betaling aan organisator.

Artikel 7 - Afgelasting                                                                                       
1. Organisatie is gerechtigd in geval van overmacht het event niet door te laten gaan. De deelnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade in welke vorm dan ook. Onder overmacht wordt iedere buiten de schuld van de organisatie ontstane en niet voor de organisatie risico komende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst verstaan, welke niet voorzien was. De overeenkomst zal door middel van een schriftelijke bevestiging van de organisatie ontbonden zijn. Wanneer het event om voormelde reden geheel geen doorgang vindt, dan worden de inschrijvingen en eventueel reeds vastgestelde afspraken als vervallen beschouwd en zullen door de deelnemer reeds gedane betalingen gerestitueerd worden. Deze restitutie zal binnen 60 dagen na het besluit het event niet te laten doorgaan, plaatsvinden.
2. Wanneer de organisatie, anders dan in geval van overmacht, besluit het event niet te laten doorgaan, hetgeen ter vrije beoordeling van de organisatie is, dan zal de organisatie dit uiterlijk vier weken voor aanvang van het event aan deelnemer meedelen. De overeenkomst zal dan na een schriftelijke verklaring ontbonden zijn. De deelnemer heeft dan recht op restitutie van het volledig afgesproken bedrag, zonder dat hier enige schadeplichtigheid voor de organisatie ontstaat.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Deelnemer wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten.
2. Organisator is gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, eventueel aangevuld met andere verzekeringen die passen bij de aard van het evenement ten behoeve waarvan de overeenkomst is aangegaan.
3. Organisator is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.
4. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, aan deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege organisator (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van organisator tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort.
6. Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
7. Eigendom en het copyright van de aan deelnemers verstrekte informatie ligt bij organisator.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en organisator waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen deelnemer en organisator, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisator zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn deelnemer en organisator bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.

Aanvullende voorwaarden voor deelnemers
1. De informatie die verstrekt wordt tijdens scholingsactiviteiten is op zorgvuldige wijze en naar beste geweten samengesteld. De organisator noch spreker kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De wederpartij vrijwaart Markteffect B.V. voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.                                 2. Organisator heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de scholing tot schade van hun mededeelnemers belemmeren, van verdere deelname aan de scholing uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling aan deze scholing onverlet.
3. Organisator is niet gehouden scholing ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaarden noch Markteffect noch de samenwerkingspartners daarvoor aansprakelijkheid, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de in de website opgenomen informatie, berekeningen en adviezen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij eventuele strijdigheden tussen de bepalingen op de website en de algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Over eventuele geschillen tussen Partijen wordt bepaald door de rechtbank ‘s Hertogenbosch.

Markteffect B.V.
Begijnenhof 4-6
Tel.: 040 23 92 290
onderwijscongres@markteffect.nl
KvK-nummer: 17205405