Privacy statement

Het Onderwijscongres wordt georganiseerd door onderzoeksbureau Markteffect.

Markteffect B.V., gevestigd aan Schimmelt 46 5611 ZX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.markteffect.nl/
Schimmelt 46
5611 ZX Eindhoven
+3140 239 22 90
onderwijscongres@markteffect.nl
info@markteffect.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Markteffect verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf/organisatie
 • Type bedrijf/organisatie
 • Naam contactpersoon t.b.v. factuur
 • Adresgegevens organisatie
 • Factuur e-mailadres
 • Referentie / PO-nummer
 • BTW nummer
 • Voor- en achternaam bezoeker
 • Functietitel bezoeker
 • E-mailadres bezoeker
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
   

Waar gebruiken we je gegevens voor?
De gegevens die we van je verzamelen gebruiken we voor:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om de bijeenkomst waaraan je deelneemt voor jou zo aangenaam mogelijk te laten verlopen
 • Markteffect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.
 • Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderwijscongres@markteffect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Correct uitvoeren van onze dienstverlening:
We gebruiken de gegevens die je op het inschrijfformulier van het congres invult om de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van het congres zo goed mogelijk en afgestemd op je persoonlijke behoeften te realiseren. Wanneer je besluit persoonsgegevens op een evaluatieformulier van het congres te vermelden, dan kunnen deze gegevens gebruikt worden om contact met je op te nemen naar aanleiding van je beoordeling of de opmerkingen die je gemaakt hebt. Dit zal altijd binnen uiterlijk 4 weken na de betreffende bijeenkomst gebeuren. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd van de data en worden de originele formulieren vernietigd.

Toezending van de tickets:
De tickets van Het Onderwijscongres worden +- 2 weken voor aanvang per mail toegestuurd naar de bezoekers.

Toezending digitale nieuwsbrief:
Wanneer je je via ons aanmeldformulier op basis van dubbele (confirmed) opt-in aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, gebruiken we je e-mail adres voor het toezenden daarvan, evenals je naam. Deze gegevens bewaren we tot het moment dat je je abonnement op onze nieuwsbrief opzegt via de unsubscribe-link die onderaan elke nieuwsbrief vertoond wordt of door een mail te sturen naar: onderwijscongres@markteffect.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Markteffect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Markteffect) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens die je invult in het aanmeldformulier voor het congres, worden omwille van het voldoen aan de fiscale bewaarplicht gedurende 7 jaren bewaard. De gegevens (e-mail adres en naam) die je aan ons verstrekt in het kader van toezending van onze gratis nieuwsbrief, bewaren we tot wederopzegging van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Markteffect deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Markteffect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere derden worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Je voor- en achternaam, functie en werkgever vermelden wij ook in de deelnemerslijst die eventueel gedeeld wordt met andere bezoekers. Hiervoor geef je toestemming wanneer je instemt met de algemene voorwaarden bij aanmelding. Wanneer je er bezwaar tegen hebt dat genoemde gegevens in de deelnemerslijst vermeld worden, dan kun je deze toestemming altijd intrekken door ons te berichten via onderwijscongres@markteffect.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Markteffect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Markteffect gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Markteffect en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onderwijscongres@markteffect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Markteffect wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Markteffect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderwijscongres@markteffect.nl.

Bewaartermijnen
Markteffect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaren.

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze Privacy Statement, kunt u contact opnemen via onderwijscongres@markteffect.nl of via +31 40 239 22 90.